حیرتا مردمانی که من دیده‌ام، دیروز با گرگ گفت‌وگو می‌کردند، امروز با چوپان! پس چراگاهِ بزرگِ پَردیسان کجاست؟
/ 0 نظر / 11 بازدید
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
8 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
2 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
3 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
1 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
7 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
5 پست
اسفند 84
6 پست
بهمن 84
7 پست
دی 84
8 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
7 پست
تیر 84
8 پست
خرداد 84
8 پست
شهریور 83
1 پست
اسفند 82
1 پست
بهمن 82
1 پست
آذر 82
2 پست
آبان 82
1 پست
مهر 82
4 پست
شهریور 82
32 پست
مرداد 82
34 پست
تیر 82
41 پست
خرداد 82
38 پست
اسفند 81
5 پست
احسان
1 پست
سعدی
1 پست
بوستان
1 پست
باب_دوم
1 پست
مولوی
3 پست
شمس
1 پست
رومی
1 پست
شاملو
1 پست
نقص_عضو
1 پست
چال_گونه
1 پست
ورزش
1 پست
شنا
1 پست
استخر
1 پست
گل_کوچیک
1 پست
خاک
1 پست
خس
1 پست
خاشاک
1 پست
زد_بازی
1 پست
جنگ
1 پست
گوگل
1 پست
جی_تاک
1 پست
انتخابات
1 پست
خاتمی
1 پست
ماچ
1 پست
گوزنها
1 پست